THÔNG BÁO
 
Khoa Lý luận Chính trị - tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CÂU HỎI ÔN THI OLYMPIC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ [4/15/]
CÂU HỎI THI Olimpic
các môn LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 

TT
Câu hỏi
1
Những phát minh khoa học lớn nhất được Ăngghen đánh giá là những tiền đề khoa học tự nhiên của chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì?
2
Vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Mặt trận dân tộc thống nhất là gì?
3
 
Các yếu tố cơ bản của một quá trình lao động sản xuất là gì?
4
 
Các yếu tố cấu thành tồn tại xã hội là gì?
5
 
Hình thái kinh tế-xã hội bao gồm những mặt cơ bản nào?
6
Trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng". Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến ba loại giặc chống lại cách mạng. Đó là những loại giặc nào nào?
7
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lĩnh vực chính của văn hóa là gì?
8
Tái sản xuất xã hội gồm những khâu nào?
9
Chỉ số phát triển con người (HDI) được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn nào?
10
Nêu 3 hình thức của nhận thức cảm tính?
 
11
Phép biện chứng duy vật gồm có những quy luật cơ bản nào?
12
Ba thứ “giặc nội xâm” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải kiên quyết chống lại là những loại giặc nào?
13
 
Những hình thức phân phối chủ yếu trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay là gì?
14
 
Các chiến lược chiến tranh Mỹ đã áp dụng trong quá trình xâm lược Việt Nam là gì?
15
Nguyên lý về sự phát triển có các tính chất nào?
16
Nêu các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật
17
Tiêu chuẩn của “Sinh viên 5 tốt” là gì?
18
Những quan hệ cơ bản hợp thành quan hệ sản xuất là gì?
19
Những bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
20
Những đức tính trong đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí mInh là gì?
 
21
 
Những đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng là gì?
22
Những lực cản đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là gì?
23
Lá cờ thêu 6 chữ vàng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng trường Võ bị Trần Quốc trong dịp lễ khai giảng nhà trường ngày 20/5/1946 đó là gì?
24
Những nguyên tắc pháp làm nền tảng để xây dựng Tổ chức thương mại thế giới là gì?
25
Nội dung liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là gì?
26
Phú Yên giáp với các tỉnh nào?
27
Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO công nhận danh hiệu gì?
 
28
Những quan hệ cơ bản của gia đình là gì?
29
Theo quan điểm của Đại hội VII (6-1991), trong công cuộc đổi mới, dân chủ là gì?
30
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Vai trò của người cán bộ cách mạng trong Nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?
 
31
Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật là cơ sở lý luận của những quan điểm nào?
32
Ngôi nhà sàn của Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch do ai thiết kế? Nhân dịp nào?
33
 
Ba chương trình kinh tế lớn được đưa ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986), mở đầu cho thời kỳ đổi mới CNH ở Việt Nam là gì?
34
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong giai đoạn 1961-1965, quân và dân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ?
35
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà nước vì dân là một nhà nước như thế nào?
36
Tại Hội nghị hợp nhấtcác tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua các văn kiện nào?
37
Giá cả hàng hoá phụ thuộc vào những nhân tố nào?
38
Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa có những bộ phận nào?
39
Những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (tháng 4-2001) là gì?
 
40
Khi mới thành lập, Trường ta đào tạo bao nhiêu chuyên ngành? Hãy kể tên các Ngành đào tạo.
 
41
Nền văn minh Đại Việt phát triển rực rỡ nhất trong khoảng thời gian nào?
42
Tứ linh trong văn hóa dân gian Việt Nam gồm 4 con vật thiêng nào?
43
Nêu các hình thức cơ bản của vận động?
44
Trường ta đã được Chủ Tịch nước CHXHCNVN tặng thưởng những Huân chương gì?
45
Khái niệm “trung”, “hiếu” của Nho giáo được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển như thế nào?
46
Những đặc trưng cơ bản của quy luật xã hội là gì?
47
Đề cương văn hóa Việt Nam được Ban thường vụ TW Đảng thông qua tháng 3-1943 bao gồm những nguyên tắc nào?
48
Trong phiên họp Hội đồng Chính phủ 3-9-45 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra 6 nhiệm vụ cấp bách của nước Việt Nam mới, trong đó có 2 nhiệm vụ về văn hóa, đó là những nhiệm vụ gì?
49
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong giai đoạn 1965-1968, quân và dân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ?
50
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong giai đoạn 1969-1975, quân và dân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ?
51
Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức là gì?
52
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có mấy lĩnh vực chính? Cụ thể?
53
Nêu các đặc trưng cơ bản của dân tộc?
54
Nêu 2 mối quan hệ cơ bản của gia đình?
55
Những chức năng cơ bản của gia đình là gì?
56
Những hoạt động cơ bản của thực tiễn là gì?
57
Quan điểm đối ngoại của Việt Nam được xác định tại Đại hội IX (4-2001) là gì?
58
Những nguồn gốc tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
59
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về chính trị trước hết và quan trọng nhất là gì?
60
Đặc điểm nổi bật trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là gì?
61
Những đặc trưng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của Lênin là gì?
62
Tư bản bất biến và tư bản khả biến đều trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư. Đúng hay sai?
63
Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân là gì?
64
Những hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu là gì?
65
Quan điểm Đại hội VIII (6-1996) của Đảng xác định về giáo dục đào tạo là gì ?
66
Pháp thành lập Liên bang Đông Dương vào năm nào? Gồm mấy quốc gia hợp thành?
67
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc nào?
68
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9-1960), trong đường lối chung, Đảng ta xác định phải tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng. Đó là cuộc cách mạng nào?
69
Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng CSVN là ai? Từ thời gian nào đến thời gian nào?
70
Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự ra đời của ĐCSVN là gì?
71
Nêu các cấp độ của ý thức xã hội
72
Việc tăng vốn đầu tư cho sản xuất tác động tới sản lượng, việc làm và giá cả như thế nào?
73
Chủ nghĩa Mác – Lênin dựa trên những cơ sở nào để phân chia thời đại?
 
74
Sự khác nhau chủ yếu giữa GNP và GDP là ở chỗ nào?
75
Khi đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc là gì?
76
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào?
77
Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là gì?.
78
Năm 1993 nước ta đã khai thông quan hệ quốc tế với các tổ chức tài chính tiện tệ quốc tế nào?
79
Đại hội Đảng lần thứ IX xác định quan điểm phát triển nhanh và bền vững, theo đó tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với vấn đề gì?
 
80
Những nội dung chủ yếu của tái sản xuất xã hội là gì?
81
Bốn di chỉ văn hóa khảo cổ, đặc trưng cho 4 giai đoạn phát triển nối tiếp nhau trong thời kỳ dựng nước của dân tộc Việt Nam là gì?
82
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?
83
Cho biết tên các danh nhân Việt Nam được UNESSCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới?
84
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng CSVN đề ra mục tiêu công nghiệp hóa, phấn đấu xây dựng đất nước ta đến năm 2020 về cơ bản trở thành một nước như thế nào?
 
85
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng năm nào, tại đâu, lấy tên gì?
86
Hai mặt thống nhất của con người là gì? Mặt nào giữ vai trò quyết định bản chất con người?
87
Nếu nhà tư bản trả công theo đúng giá trị sức lao động thì có còn bóc lột không. Tại sao ?
 
88
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định đặc điểm của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như thế nào?
 
89
Tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên  được Nguyễn Ái Quốc thành lập tháng, năm nào? Ở đâu? 
 
90
Các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
91
Luận Cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo được thông qua tại Hội nghị TW nào, tháng, năm diễn ra Hội nghị và Đảng ta được đổi tên là gì?
 
92
Tư bản lưu động là bộ phận tư bản biểu hiện dưới hình thái giá trị của nguyên vật liệu. Nói như thế đã đầy đủ chưa?
 
93
Những nội dung trong Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin gì?
 
94
Nêu tên các Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các nhiệm kỳ từ Đại hội VI, Đại hội VII và Đại hội VIII của Đảng.
95
Cơ chế vận hành của Hệ thống chính trị Việt Nam thời kỳ đổi mới là gì ?
96
Tình hình đất nước ta sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh nào?
97
Nêu ý nghĩa của việc phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến?
 
98
Hai phát kiến vĩ đại của Mác đã đưa đến sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản khoa học là gì?
99
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị khoa học lớn nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
100
Những đóng góp to lớn của Nguyễn ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ 18 ở thành phố Tur (Pháp) tháng 12/1920 là gì?
 
101
Những tính chất của chân lý là gì?
102
Lợi nhuận thương nghiệp trong chủ nghĩa tư bản là do mua rẻ bán đắt mà có. Đúng hay sai ?
 
103
Trong kháng chiến chống Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây dựng loại mặt trận nào?
104
Những thành phần kinh tế được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định là gì?
105
Phép biện chứng duy vật gồm các nguyên lý cơ bản nào?
106
Quan điểm:Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” lần đầu tiên được đưa ra tại Đại hội nào của Đảng?
107
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp bao gồm những bước nào?
108
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải làm gì?
109
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
110
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?
111
Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng năm nào? Và là thành viên thứ mấy của ASEAN?
112
Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào tháng năm nào?
113
Việt Nam chính thức được kết nạp làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào ngày, tháng, năm nào?
114
Kể tên 3 tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện Khải Định sang Pháp năm 1922.
115
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ "người" nghĩa là gì?
116
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đời sống văn hóa mới bao gồm những mặt nào?
117
Sự kiện mở đầu cho sự hòa hoãn giữa Việt Nam và Pháp là gì?
118
Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào?
119
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong giai đoạn 1954-1960, quân và dân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ?
120
Nêu các nguyên tắc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn